Μίνι εργασιακός οδηγός: Αλήθειες και εργοδοτικοί μύθοι για το εργασιακό καθεστώς στις ΜΚΟ.

ΣΒΕΜΚΟ

Εξαρτημένη εργασία ή εργολαβία και μίσθωση έργου;
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο χώρο των ΜΚΟ, ολοένα και συχνότερα, η απασχόληση εργαζομένων με αυτασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ, σαν να επρόκειτο για εργολάβους.
Τι ισχύει:
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Όταν ο/η εργαζόμενος/-η παρέχει την εργασία του/της υπό τις εντολές και οδηγίες του εργοδότη ως προς το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παροχής, η εργασία είναι εξαρτημένου χαρακτήρα, ανεξαρτήτως της τυπικής συμβατικής σχέσης με τον εργοδότη.
Παράδειγμα: πλήρης ή μερική απασχόληση σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης, κατά την οποία δεν ενδιαφέρει το αποτέλεσμα (λ.χ. εξυπηρέτηση συγκεκριμένου αριθμού ωφελούμενων ή παρακολούθηση ορισμένου πληθυσμού ορνιθοπανίδας), αλλά η ίδια η διαθεσιμότητα και παροχή της εργασίας.
Ο/η εργαζόμενος/η θα πρέπει να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, να λαμβάνει επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, λοχείας κ.λπ., καθώς και τις άδειες και την αποζημίωση απόλυσης, που προβλέπονται από το νόμο.
Tι δεν ισχύει:
Κανείς χρηματοδότης δεν επιβάλλει στη διοίκηση της ΜΚΟ συγκεκριμένο τύπο συμβάσεων με τους εργαζομένους. Αντίθετα, όλοι οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί απαιτούν από τη συμβαλλόμενη ΜΚΟ τη συμμόρφωσή της με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Η αυτασφάλιση στον ΟΑΕΕ δεν «εξυπηρετεί» τους εργαζομένους. Εξυπηρετεί αποκλειστικά τον εργοδότη, που προτιμά αναλώσιμους εργαζoμένους, τους οποίους μπορεί να απολύει όποτε θέλει, χωρίς αποζημίωση ή άλλες υποχρεώσεις

Τίτλος κτήσης (πρώην «απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης»).
Προβλέπεται για άτομα που δεν είναι υπόχρεα τήρησης βιβλίων και στοιχείων και παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιστασιακά  και όχι συστηματικά σε έναν εργοδότη. Επιπλέον, εκδίδεται από τον τελευταίο για αμοιβή έως 10.000 ευρώ. Για να θεωρείται μη συστηματική, η εργασία θα πρέπει να παρέχεται έως δύο φορές ανά εξάμηνο. Συχνή απασχόληση με αυτό το καθεστώς συνιστά απλώς ανασφάλιστη -και παράνομη- εργασία.

Συμβάσεις ορισμένου αντί αορίστου χρόνου.
Από την πλειονότητα των ΜΚΟ προτιμώνται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για ορισμένο χρόνο, αντί συμβάσεων αορίστου χρόνου.
Τι ισχύει:
Στην πραγματικότητα, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε σύνδεση με κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης, εξυπηρετούν μόνο την εκταμίευση της εκάστοτε δόσης. Συχνά, οι διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου συνιστούν μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, καθώς οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της οργάνωσης (παρέχουν δηλαδή πάντα τις ίδιες υπηρεσίες ανεξαρτήτως του προγράμματος στο οποίο απασχολούνται).
«Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, όταν δε μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερολογιακών ημερών.
Πώς κατοχυρώνεται: συνεχόμενη εργασία στον ίδιο εργοδότη, για τουλάχιστον δύο χρόνια, ανεξαρτήτως του αριθμού ανανεώσεων των συμβάσεων, ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις συμβάσεων πέραν της αρχικής.

Διαβάστε τη συνέχεια του εργασιακού οδηγού για εργαζομένους σε ΜΚΟ στο svemko.espivblogs.net

This entry was posted in 8. Υλικό Ομάδων στο Στέκι. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *